CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Cele Stowarzyszenia określonymi w statucie to:

Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

Działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem

Wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki

Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych, w zakresie organizacji i zarządzania małymi firmami.

Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych.

Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność, a także promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Przybliżenie problemów integracji z Unią Europejską, współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Działanie na rzecz edukacji, kształcenia młodzieży i adaptacji szkolnictwa do zmieniających się warunków otoczenia.

Działanie na rzecz umacniania rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Popularyzację osiągnięć nauki, techniki i postępu w rolnictwie, oraz upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie.

Współpracę z gospodarstwami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa w zakresie zaopatrzenia gospodarstw w środki do produkcji rolnej.

Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i odnowy wsi.

Działania związane z ochrona środowiska.

Szkolenie i doskonalenie osób pracujących w rolnictwie oraz działalność doradcza w tym zakresie.

Współpraca z grupami producentów rolnych.

Działania informacyjne i promocyjne w zakresie funduszy i programów pomocowych.

Działania na rzecz budowy i wspierania systemu kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych.

Współpraca z lokalnymi grupami działania.

Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

Działania w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.

Promocja turystyki i krajoznawstwa, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i budowanie ich partnerstw.

Propagowanie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Komercjalizacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym naukowych.

Propagowanie rozwiązań łączących sektor biznesu i nauki.

Promowanie sieci i tworzenie sieci organizacji na rzecz innowacyjności.

Opracowywanie badań oraz studium wykonalności.

JAK TO REALIZUJEMY?

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Popularyzację wiedzy.

Tworzenie systemu informacji.

Organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, obroną interesów zawodowych.

Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.

Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju gospodarczego.

Świadczenie doradztwa na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Prowadzenie działalności gospodarczej.